Menu Close

Kokybės politika

PATVIRTINTA

VšĮ Veiverių PSPC direktoriaus

2016-03-01  įsakymu Nr. (1.1)V-12

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIVERIŲ PIRMINIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI BEI ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Veiverių pirminio sveikatos priežiūros centro (toliau – poliklinika) sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politika ir tikslai (toliau – Kokybės politika ir tikslai) bei įgyvendinimo priemonės (toliau – įgyvendinimo priemonės) įvardina poliklinikos sveikatos priežiūros paslaugų politikos gaires ir priemones – koordinuotus veiksmus, kuriais vadovaujantis nuosekliai įgyvendinama poliklinikos Kokybės politika ir tikslai.

2. Kokybės politika ir tikslais bei įgyvendinimo priemonėmis siekiama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 patvirtinto Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo reikalavimus.

3. Su poliklinikos Kokybės politika ir tikslais bei įgyvendinimo priemonėmis poliklinikos darbuotojai supažindinami informaciniuose stenduose, susirinkimų metu, internetinėje svetainėje www.veiveriupspc.lt

4. Kokybės politika ir tikslai bei įgyvendinimo priemonės peržiūrimos pasikeitus teisės aktų reikalavimams, bet ne rečiau kaip kas penkerius metus. Už peržiūrą atsakingas poliklinikos vadovas.

II SKYRIUS

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

5. Kokybės politika ir tikslai:

5.1 nuolat tobulėjant teikti kokybiškas, saugias, prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2 vykdyti ligų prevencijos ir profilaktikos priemones, propaguoti sveiką gyvenseną;

5.3 siekti kuo geriau patenkinti pacientų ir darbuotojų teisėtus lūkesčius;

5.4 efektyviai naudoti žmogiškuosius, techninius ir materialinius išteklius, nuolat gerinti

materialinę techninę poliklinikos bazę.

III SKYRIUS

KOKYBĖS POLITIKOS IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

6. Kokybiškų, saugių, prieinamų paslaugų teikimo įgyvendinimo priemonės:

6.1. vykdyti kokybės rodiklių stebėseną;

6.2. vykdyti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių stebėseną bei eliminuoti neatitiktis;

6.3. naudoti tinkamą ir saugią medicinos įrangą;

6.4. teikti tik licencijuotas paslaugas;

6.5. vykdyti pacientų eilių stebėseną.

7. Ligų prevencijos ir profilaktikos priemonių vykdymo, sveikos gyvensenos propagavimo įgyvendinimo priemonės:

7.1. nuolat informuoti pacientus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu, informaciniuose stenduose ir poliklinikos interneto svetainėje apie ligų prevenciją ir profilaktines priemones, propaguoti sveiką gyvenseną.

8. Siekio kuo geriau patenkinti pacientų ir darbuotojų teisėtus lūkesčius įgyvendinimo priemonės:

8.1. nuolat vykdyti pacientų ir darbuotojų apklausas. Rezultatus analizuoti ir, atsižvelgiant į juos, numatyti ir įgyvendinti priemones gerinimui;

8.2. ištirti visus pacientų skundus ir pateikti atsakymus pacientams;

9.Efektyvaus žmogiškųjų, techninių ir materialinių išteklių naudojimo nuolat gerinti materialinę techninę poliklinikos bazę įgyvendinimo priemonės:

9.1. stebėti darbuotojų poreikį, vykdyti atrankas;

9.2. planuoti darbui būtinus išteklius;

9.3. pagal galimybes nuolat atnaujinti techninę bazę, įsigyjant kokybišką šiuolaikinę medicininę įrangą ir priemones paslaugų teikimui;

9.4. pagal galimybes nuolat gerinti darbuotojų darbo sąlygas, sudaryti sąlygas kelti darbuotojų kvalifikaciją.

_______________

 

Skip to content